Reklamačný poriadok

(výňatok zo všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu www.sterimob.sk)

Všeobecné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje k riešeniu reklamácií na tovar, ktorý predávajúci predal kupujúcemu. Pri reklamácii tovaru sa kupujúci riadi týmto poriadkom a príslušnou právnou legislatívou.
2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok.
3. Prebratím tovaru kupujúci vyjadruje svoj súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom www.sterimob.sk.

Záručné podmienky

1. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka.
2. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok.
3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
4. Doklad o kúpe, teda faktúra je považovaná aj ako záručný list.
5. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vystaviť písomný záručný list.
6. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný prezrieť a skontrolovať tovar. Pokiaľ dodaný tovar nie je v súlade s kúpnou zmluvou je kupujúci oprávnený odmietnuť prebratie tovaru.
7. Neúplné, či poškodené zásielky je potrebné ihneď oznámiť mailom na adresu sterimob@gmail.com.
8. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté mechanickým poškodením tovaru, nadmerným zaťažením tovaru, zlým, nesprávnym zaobchádzaním a starostlivosťou o tovar, používaním v nevhodných podmienkach, na ktoré tovar nebol určený, prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
9. Záruka pri hadiciach sa nevzťahuje na:
Opotrebenie v dôsledku nesprávneho výberu hadice (využitie hadice na iné účely ako je hadica určená),
Deformačné či iné zmeny, ktoré súvisia s opotrebovaním hadice.
Oprava, lisovanie, či iné služby na mieru kupujúcemu pri použití starých, resp. už použitých koncoviek alebo koncoviek zakúpených u iného predajcu.
Kúsky hadíc, ktoré si kupujúci sám narezal z celého balíka (možná je len reklamácia celého balenia hadice).

Podmienky reklamácie

1. Predávajúci nesie zodpovednosť za závady, ktoré má predaný tovar pri prebratí kupujúcim. Nároky za závadu tovaru si kupujúci môže uplatniť počas trvania záručnej doby kúpeného tovaru.
2. V prípade, že sa jedná o závadu, ktorá je odstrániteľná, má kupujúci právo na jej bezplatné odstránenie. Namiesto odstránenia závady poškodeného tovaru môže kupujúci požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady s ohľadom na cenu tovaru alebo závažnosť závady. V prípade, že nespôsobí kupujúcemu závažné ťažkosti môže predávajúci vymeniť kupujúcemu závadný tovar za bezzávadný.
3. V prípade, že sa jedná o závadu, ktorú nie je možné odstrániť má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy. Tieto práva prislúchajú aj kupujúcemu, ak sa jedná o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže tovar užívať pre opätovné vyskytnutie sa závady po oprave alebo pri väčšom počte závad. Pri neodstrániteľných závadách má kupujúci právo na zľavu z ceny tovaru.
4. Reklamácie sa uplatňujú výhradne písomne na adrese predávajúceho.
5. Pri reklamácií je potrebné doložiť reklamačný formulár spolu s tovarom a doklad o kúpe, resp. jeho kópiu.
6. V prípade nedodania všetkých potrebných dokumentov a tovaru, ktorý si kupujúci želá reklamovať, ho predávajúci vyzve telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov. Ak kupujúci do 15 dní nereaguje na výzvu predávajúceho, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť na adresu uvedenú v objednávke.
7. Predávajúci odporúča reklamovaný tovar pri preprave poistiť.
8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie musí byť uskutočnené do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto doby má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy.
9. Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené bežným užívaním produktu.
10. Predávajúci si vyhradzuje právo reklamačný poriadok kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

Názov Zverejnené
Formulár pre odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom Veľkosť: 18.62 Kb Typ: DOCX 20.06.2017
Reklamačný formulár Veľkosť: 19.75 Kb Typ: DOCX 20.06.2017
NEWSLETTER - nájdite rady, aktuálne novinky a špeciálne akcie.
Potrebujete poradiť pri výbere?
Navštívte našu predajňu, alebo nás kontaktujte.
Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe