Obchodné podmienky

Článok I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu STERIMOB na stránkach www.sterimob.sk.
2. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu STERIMOB na stránkach www.sterimob.sk. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
3. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.
4. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.sterimob.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. 
5. Pri zaslaní objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, porozumel im a bezvýhradne s nimi súhlasí.
6. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

Článok II
VYMEDZENIE POJMOV

1. Predávajúci je  prevádzkovateľ internetového obchodu www.sterimob.sk:
Obchodné meno: Peter Semanič – STERIMOB
Registrácia: Okresný úrad Prešov, Číslo živnostenského registra: 707-5572
Sídlo: Konštantínova 11, 080 01 Prešov
IČO: 10733655
DIČ: 1020737388
IČ DPH: SK1020737388
Email: sterimob@gmail.com
Tel.: +421 948 271 161,  +421 948 455 051
2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
3. Kupujúcim  spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
4. Kupujúcim  podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“): 
osoba zapísaná v obchodnom registri ,
osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, 
fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
5. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
6. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
7. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

Článok III
Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Tovar, ktorý je uverejnený na stránke e-shopu www.sterimob.sk je možné objednávať prostredníctvom:
a) internetovej stránky www.sterimob.sk
b) emailom na sterimob@gmail.com
c) telefonicky na t. č. +421 948 271 161,  +421 948 455 051 v pracovných dňoch od 7:30 – 16:00 hod.

Pri objednaní tovaru alebo služieb prostredníctvom webového sídla postupuje kupujúci nasledovne:

Kupujúci si na základe ponuky vyberie tovar, počet kusov resp. počet metrov a potvrdí ho kliknutím tlačidla „pridať do košíka“. Ak chce kupujúci pokračovať vo výbere a nákupe ďalších položiek, pokračuje kliknútím tlačidla "pokračovaťa v nákupe". Ak má výber ukončený a chce pokračovať v kúpe tovaru klikne na tlačidlo "zobraziť košík", čím sa dostane na stránku nákupného košíka. V nákupnom košíku je možné urobiť posledné zmeny vo vybranom tovare (zmeniť počet kusov/metrov, resp. vyhodiť niektoré položky z košíka). Ak chce kupujúci prejsť k nákupu vybraného tovaru, klikne na tlačidlo "objednať". Následne má kupujúci možnosť zaregistrovať sa na internetovom obchode www.sterimob.sk alebo nakúpiť tovar bez registrácie. Po registrácii, resp. prihlásení kupujúci fakturačné a dodacie údaje a pokračuje stlačením tlačidla "pokračovať". V tomto kroku si kupujúci vyberie spôsob platby a doručenia tovaru a pokračuje stlačením tlačidla "pokračovať". Následne kupujúci pokračuje k potvrdeniu objednávky kde sa kupujúcemu zobrazí rekapitulácia objednávky. Kupujúci záväzne odošle objednávku odkliknutím na „záväzne potvrdiť objednávku“.
Pri objednaní tovaru alebo služieb prostredníctvom elektronickej pošty postupuje kupujúci tak, že v emaily odoslanom na adresu sterimob@gmail.com uvedie presný názov tovaru, počet objednaných kusov, svoje meno, resp. názov firmy, presnú adresu, telefónne číslo, spôsob platby a spôsob doručenia.
Pri telefonickej objednávke tovaru alebo služieb kupujúci uvedie v telefonickom rozhovore presný názov tovaru, počet objednaných kusov, svoje meno, resp. názov firmy, presnú adresu, telefónne číslo, spôsob platby a spôsob doručenia.
2. Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu www.sterimob.sk predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
3. Kúpna zmluva vzniká odoslaním záväznej objednávky kupujúcim a jej prijatím predávajúcim.
4. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná.
5. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
6. Po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy nemá na jej vznik žiadny vplyv. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
7. Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu do 2 hodín od jej zaslania. Stornovať objednávku je možné prostredníctvom mailu alebo telefonicky. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci telefonicky alebo mailom bez zbytočného odkladu.
8. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim  je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného splnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov.  Kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.
2. Predávajúci je povinný najmä:
poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,
zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, 
dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,
dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.
3. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.
4. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 30 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
5. Kupujúci je povinný najmä:
včas prevziať tovar v mieste určenia,
zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci,
potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
6. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle § 420 Obč. zák. za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.
7. Kupujúci má právo na dodane tovaru predávajúcim riadne a včas.
8. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

Článok V
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa: prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
3. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
- poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
- predaj tovaru, ktorý bol riadne zabalený výrobcom t.j. celý balík, ak bol spotrebiteľom rozbalený a je vrátená iba časť z celého balíka,
- vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.
5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
6. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
7. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, okrem nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Tým je myslené, že predávajúci je povinný vrátiť iba sumu za objednaný tovar. Náklady za dopravu k spotrebiteľovi a náklady za vrátenie tovaru predávajúcemu hradí spotrebiteľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
8. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
9. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
10. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
11. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.
12. Pokiaľ kupujúci nedoručí najneskôr spolu s tovarom oznámenie o odstúpení od zmluvy, vyzve ho predávajúci  telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak spotrebiteľ ani v dodatočnej lehote nepredloží oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia a tovar bude vrátený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.
13. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
14. Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu.  V prípade, že kupujúci využije právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.
15. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.

Článok VI
CENA TOVARU ALEBO SLUŽBY

1. Ceny jednotlivých tovarov uverejnených na internetovej stránke www.sterimob.sk sú aktuálne a platné. Uvádzané sú v jednotnej mene v eurách (€), v rámci dane z pridanej hodnoty (DPH) a ostatných daní.
2. Počas zverejnenia tovaru na internetovej stránke www.sterimob.sk je predávajúci viazaný svojou ponukou.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu tovaru, v prípade zjavnej chyby, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie, pri zmene prepravných podmienok alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O zmene ceny predávajúci bez zbytočného odkladu kupujúceho upovedomí s tým, že objednávku buď potvrdí alebo ju zruší.
4. Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací, záručný list a daňový doklad. V prípade osobného odberu je dokladom príjmový pokladničný doklad.
5. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov (napr. poštovné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

Článok VII
PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
3. Kúpnu cenu je možné zaplatiť:
kuriérom na dobierku,
prevodom na účet predávajúceho (Po akceptovaní objednávky bude kupujúcemu doručený email obsahujúci číslo účtu a variabilný symbol.  Kupujúci uhradí požadovanú sumu prevodom zo svojho účtu na účet predávajúceho.  V prípade platby prevodným príkazom je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak. Pri tejto platbe je potrebné uviesť ako variabilný symbol č. objednávky, alebo číslo faktúry.)
V hotovosti v prípade osobného odberu na predajni.
4. V prípade, že si zákazník tovar objedná formou dobierky a tovar si neprevezme, pri ďalšej objednávke mu tovar bude zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na účet.

Článok VIII
DODACIE PODMIENKY

1. Predávajúci je povinný doručiť objednávaný tovar kupujúcemu do 30 dní od prijatia objednávky. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.
2. Ponúkaný tovar, ktorý ma predávajúci na sklade bude vyexpedovaný zo skladu nasledujúci deň, po pripísaní uhradenej sumy na účet predávajúceho v Tatra banke. Dodanie objednaného tovaru kupujúcemu trvá podľa zvoleného spôsobu doručenia.
3. O vyexpedovaní tovaru zo skladu bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu. V prípade nedoručenia tovaru do 7 dní od zaslania emailu potvrdzujúceho vyexpedovanie, je potrebné kontaktovať predávajúceho emailom na adrese sterimob@gmail.com.
4. Náklady na dodanie tovaru závisia od zvoleného spôsobu dodania, pričom presná kalkulácia nákladov na dodanie sa zobrazí v objednávke pri voľbe spôsobu dodania.
5. Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar v mieste, ktoré bolo uvedené v objednávke tovaru.
6. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia povinnosti prevziať tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s týmto porušením vznikla v súlade s § 420 Obč. zák. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, že predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
7. Pri preberaní tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
8. Kupujúci je v prípade nedodania tovaru v lehote podľa čl. VIII ods. 1 týchto obchodných podmienok oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy .

Článok IX
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Článok X
ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY

1. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák.
2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola  dojednaná nižšia cena.
3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.
4. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
5. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.
6. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
7. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod.

Článok XI
REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje k riešeniu reklamácií na tovar, ktorý predávajúci predal kupujúcemu. Pri reklamácii tovaru sa kupujúci riadi týmto poriadkom a príslušnou právnou legislatívou.
2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok.
3. Prebratím tovaru kupujúci vyjadruje svoj súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom www.sterimob.sk.
4. Predávajúci nesie zodpovednosť za závady, ktoré má predaný tovar pri prebratí kupujúcim. Nároky za závadu tovaru si kupujúci môže uplatniť počas trvania záručnej doby kúpeného tovaru.
5. V prípade, že sa jedná o závadu, ktorá je odstrániteľná, má kupujúci právo na jej bezplatné odstránenie. Namiesto odstránenia závady poškodeného tovaru môže kupujúci požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady s ohľadom na cenu tovaru alebo závažnosť závady. V prípade, že nespôsobí kupujúcemu závažné ťažkosti môže predávajúci vymeniť kupujúcemu závadný tovar za bezzávadný.
6. V prípade, že sa jedná o závadu, ktorú nie je možné odstrániť má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy. Tieto práva prislúchajú aj kupujúcemu, ak sa jedná o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže tovar užívať pre opätovné vyskytnutie sa závady po oprave alebo pri väčšom počte závad. Pri neodstrániteľných závadách má kupujúci právo na zľavu z ceny tovaru.
7. Reklamácie sa uplatňujú výhradne písomne na adrese predávajúceho.
8. Pri reklamácií je potrebné doložiť reklamačný formulár spolu s tovarom a doklad o kúpe, resp. jeho kópiu.
9. V prípade nedodania všetkých potrebných dokumentov a tovaru, ktorý si kupujúci želá reklamovať, ho predávajúci vyzve telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov. Ak kupujúci do 15 dní nereaguje na výzvu predávajúceho, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť na adresu uvedenú v objednávke.
10. Predávajúci odporúča reklamovaný tovar pri preprave poistiť.
11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie musí byť uskutočnené do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto doby má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy.
12. Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené bežným užívaním produktu.
13. Predávajúci si vyhradzuje právo reklamačný poriadok kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

Článok XII
ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka.
2. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok.
3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
4. Doklad o kúpe, teda faktúra je považovaná aj ako záručný list.
5. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vystaviť písomný záručný list.
6. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný prezrieť a skontrolovať tovar. Pokiaľ dodaný tovar nie je v súlade s kúpnou zmluvou je kupujúci oprávnený odmietnuť prebratie tovaru.
7. Neúplné, či poškodené zásielky je potrebné ihneď oznámiť mailom na adresu sterimob@gmail.com.
8. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté mechanickým poškodením tovaru, nadmerným zaťažením tovaru, zlým, nesprávnym zaobchádzaním a starostlivosťou o tovar, používaním v nevhodných podmienkach, na ktoré tovar nebol určený, prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
9. Záruka pri hadiciach sa nevzťahuje na:
Opotrebenie v dôsledku nesprávneho výberu hadice (využitie hadice na iné účely ako je hadica určená),
Deformačné či iné zmeny, ktoré súvisia s opotrebovaním hadice.
Oprava, lisovanie, či iné služby na mieru kupujúcemu pri použití starých, resp. už použitých koncoviek alebo koncoviek zakúpených u iného predajcu.
Kúsky hadíc, ktoré si kupujúci sám narezal z celého balíka (možná je len reklamácia celého balenia hadice).


Článok XIII
PLATNOSŤ ZMLUVY

1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok XIV
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A REGISTRÁCIA

 1. Dotknutá osoba – kupujúci; prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov).
 3. Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
 4. Zoznam osobných údajov: V prípade, že je dotknutou osobou fyzická osoba, poskytne prevádzkovateľovi svoje meno, priezvisko, titul,  adresu doručenia vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je dotknutou osobou právnická osoba, poskytne predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, resp. adresu doručenia vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Teda údaje, ktoré sú potrebné, aby bolo možné splniť povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy.
 5. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
 6. Príjemcovia: príjemcom osobných údajov je len pracovník zodpovedný za správu e-shopu a prepravná spoločnosť Geis Parcel SK s.r.o., za účelom doručenia zásielky na dohodnutú adresu.
 7. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, obchodné meno, IČO, DIČ, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
 8. Doba uchovávania osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúce len po dobu nevyhnutnú na splnenie svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Osobné údaje kupujúceho sú archivované výlučne pre účel ďalších objednávok a nie sú nijako inak ďalej spracovávané.
 9. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.
 10. Na marketingové účely predávajúci spracúva osobné údaje kupujúce len so súhlasom dotknutej osoby. Súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely dáva kupujúci pri registrácii, alebo pri nákupe na stránke www.sterimob.sk.
 11. Kupujúci môže po prihlásení do svojho účtu na stránke www.sterimob.sk kedykoľvek meniť, či aktualizovať svoje údaje, alebo požiadať o vymazanie z databázy e-mailom na sterimob@gmail.com.
 12. Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať žiadne osobné údaje kupujúceho tretím stranám a používať ich len na účely spojené s doručením zásielky tovaru.


Článok XV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto obchodné podmienky sú uverejnené na internetovej stránke www.sterimob.sk, pričom kupujúci pri odoslaní objednávkového formulára potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a bezvýhradne s nimi súhlasí.
2. Tieto podmienky začínajú platiť od dňa 01.06.2017 do doby neurčitej. (aktualizované 25.05.2018)

NEWSLETTER - nájdite rady, aktuálne novinky a špeciálne akcie.
Potrebujete poradiť pri výbere?
Navštívte našu predajňu, alebo nás kontaktujte.
Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe